SiglumPL
ShelfmarkBasel, Bedae Opera 1563
ContentsL'edizione in PL coll. 558C-560A è ricavata da una stampa di Beda, Basileae t. III, p. 671
Date
Texts#PL 94, col. 558C#